Dedemsvaria Huisregels

  • Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.
  • Ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers van de Dedemsvaria zijn deze verplicht zich te legitimeren (v.a. 14 jaar) en kunnen deze worden gefouilleerd. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de Dedemsvaria door de organisator van het evenement worden ontzegd.
  • Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.
  • Deelname aan alle activiteiten en het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan de Dedemsvaria.
  • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via wederverstrekking). Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het terrein willen betreden kunnen worden geweigerd. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
  • Op het terrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, kan gevorderd worden om deze af te staan. Bij weigering deze softdrugs af te staan of bij meer dan 5 gram bezit, zal degene aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
  • De organisatie kan personen de toegang weigeren of uitzetten.
  • Flyeren is verboden. En mag alleen in overleg met de organisatie.
  • Op het festivalterrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
  • Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, meldt dit dan direct bij iemand van de organisatie of de beveiliging. Te bereiken via info@dedemsvaria.nl.

Foto's

Het portretrecht maakt onderscheid tussen twee situaties. Wanneer geposeerd is voor de foto, en deze dus in opdracht is gemaakt, is toestemming nodig voor verhandelen of publiceren van de foto. Zo’n foto mag dus alleen worden verkocht aan de persoon die er op staat. 

De meeste festivalfoto’s zullen eerder spontane situaties betreffen. Dergelijke foto’s mogen worden verhandeld zonder aparte toestemming, tenzij er een privacybelang van de geportretteerde is dat zwaarder zou wegen. Dat hangt dus van de foto af: een gewoon dansend iemand kan eigenlijk geen bezwaar maken, maar iemand die ziek in een hoekje zit of zich met de partner (m/v) terugtrekt voor een intiem moment kan wel degelijk protesteren tegen het publiceren of verhandelen van deze foto’s.

Bij minderjarigen zou ik terughoudender zijn: hun privacybelang wordt eerder erkend dan voor volwassenen. De ouders kunnen in principe altijd eisen dat de foto wordt verwijderd met een beroep op de privacy van hun kind.

Tijdens de Dedemsvaria gemaakt foto’s en videos worden geplaatst op de Dedemsvaria website & social media, of op de site van de derden. Wij vragen hiervoor geen toestemming uit praktisch oogpunt. Indien een foto verwijderd moet worden van de Dedemsvaria website & social media stuur dan een e-mail aan info@Dedemsvaria.nl met duidelijk vermelding welke foto('s) verwijderd moet worden. 
Indien een foto op de website staat van derden, dien jezelf contact op te nemen met de beheerder van de site.

Share |